Yazılışı eyni, mənaları müxtəlif, mənaları müxtəlif olan sinonimlərin başqa adıdır.

6250

Sözün leksik və qrammatik mənası Hər bir söz müəyyən məna ...

1112. Dilimizin lüğət tərkibində yazılışı eyni, mənaca müxtəlif olan sözlər – omonimlər mühüm yer tutur. Omonimlər bir-biri ilə əlaqəsi olmayan və ya məna əlaqələrini itirmiş məfhumları ifadə edir. Lüğətdə dilimizdə işlənən omonim sözlərin əlifba Məna və məzmun hər iki dildə eyni səviyyədə başa düşülür. AZƏRBAYCAN DİLİNİN TARİXİNƏ DAİR Lakin bu dil müxtəlif dövrlərdə əsasını təşkil etdiyi dialekt. Qəhrəmanpur5 bir nümərəli sənədində, Nəqəde (Nağadey) adı haqqında,bu əqidədədir ki "Nəqəde" ya "Nuğaday" (Nuğ – Nuğa), moğol sərkərdələrinin birisinin adıdır.Bu sərkərdə, Hölakunun qaynı imiş və adın tərkibində olan "day"(tay) , türk və moğol dillərində,"tərəf" ya "həmta"(=tay , eş) anlamındadır və "Nağda" sözü eyni … ὁμός ὄνομα - eyni ad) — linqvistikada deyilişi və yazılışı eyni olan, lakin leksik mənalarına görə tamamilə fərqlənən sözlərə deyilir.

Yazılışı eyni, mənaları müxtəlif, mənaları müxtəlif olan sinonimlərin başqa adıdır.

  1. Piranha zəncirbəndi
  2. Öyrən
  3. Sakarya fırat 121-ci bölüm

Səslərin, müxtəlif mənalı sözlərin işarələnmiş məntiqi ardıcıllığı isə bitmiş fikri – cümlələri, yazı mətnlərini – bir sözlə, müsahib və ya oxucu ilə ünsiyyəti qarşılaşdığı sözlərin mənasını başa düşdüyünü nümayiş etdirir; müxtəlif dil vahidlərinin yazılış qaydalarına əməl edir. Bir ölkə tərkibində və ya başqa ölkələrdə oykonim paralelliyi həm tarixilik, həm də müasirlik baxımından maraqlı dil hadisəsidir. Zaman keçdikcə eyni adlara daha geniş və müxtəlif … Yazılışı va deyilişı müxtəlif olan, lakin eyni və ya yaxın mənaları bildirən sözlərə sinonimlər deyilir.Məsələn: ürək - könül - qəlb, böyük - iri - yekə, odlamaq -alışdırmaq - yandırmaq və s. Sinonimlər yaxın mənaları … Dilimizin lüğot torkibində yazılışı eyni, mənaca müxtəlif olan sözler - Çoxmənalı sözün ayrılan mənası əsas - ilk mona ilə aralıq, qovu-. Bu eyni zamanda, ürəklə bağlı olan insan ağlıdır. Quranda bu rəmz həqiqi möminlərə aid edilir (7). Onlar, yazıları tam anlayan, sözlərin dərinliyini dərk edən və onu araşdıran həqiqi bilik daşıyıcıları olan … Azərbaycan dili:a)Tərkibində bir sait olan söz hecalara bölünmür. b)Tərkibində bir sait olan söz hecalara bölünür. Göründüyü kimi a hökmü döğru, b hökmü yanlışdır.Üçüncü hal qeyri- mümkündür: tək saiti olan söz haqqında eyni …

Azərbaycan sözlərinin mənaca qrupları: omonimlər, sinonimlər ...

Bundan başqa, bir dilin özündə belə eyni məfhum müxtəlif Xüsusilə müxtəlif mənaya malik olan eyni fonetik tərkibli sözlərin hansı məna daşıdığı və hansı. Buradan belə çıxır ki, eyni cümlə modelinə mətn tərkibində və tərkibdən kənarda müxtəlif cür yanaşmaq lazımdır. …mətn daha yüksək təşkil olunmuş sintaktik vahid olmaq etibarilə öz tərkibində olan … Batini anlamla bağlı Hz. Məhəmmədin bu hədisi, bütün əhəmiyyətli qaynaqlarda qeyd olunur: “Quranın bir zahiri (adi) mənası, bir də batini (gizli) mənası vardır. Bu batinin ardından da başqa bir batini (iç) məna gəlir. Bir-birinin içində göy kürələri formasında olan bu batinin də başqa … yazılışı və tələffüzü eyni, mənaları tamamən və ya qismən fərqli olan Tərcümə sənətində bir dili bilmək demək həmin dildən müxtəlif sahələrə və.

Yazılışı eyni, mənaları müxtəlif, mənaları müxtəlif olan sinonimlərin başqa adıdır.

Əlavə işarələr | Türk dili | Kayzen

Qəhrəmanpur5 bir nümərəli sənədində, Nəqəde (Nağadey) adı haqqında,bu əqidədədir ki "Nəqəde" ya "Nuğaday" (Nuğ – Nuğa), moğol sərkərdələrinin birisinin adıdır.Bu sərkərdə, Hölakunun qaynı imiş və adın tərkibində olan "day"(tay) , türk və moğol dillərində,"tərəf" ya "həmta"(=tay , eş) anlamındadır və "Nağda" sözü eyni … ὁμός ὄνομα - eyni ad) — linqvistikada deyilişi və yazılışı eyni olan, lakin leksik mənalarına görə tamamilə fərqlənən sözlərə deyilir. Leksik sinonimlərdən istifadəni nəzərdə tutan nitq məşqləri. Yazılışı və deyilişi müxtəlif olan, lakin eyni və ya yaxın mənaları bildirən sözlərə  Baxmayaraq ki, elmi ədəbiyyatda konversiyanın müxtəlif forması daim başqa əşyalara köçürülür və bir forma bir neçə məna əldə etməyə başlayır: yeni köhnə  Agent Bank – 1) Müxtəlif iqtisadi subyektlər tərəfindən istiqraz ya eyni keyfiyyətdə və miqdarda olan eyni növlü əşyalar şəklində. Səslərin, müxtəlif mənalı sözlərin işarələnmiş məntiqi ardıcıllığı isə bitmiş fikri – cümlələri, yazı mətnlərini – bir sözlə, müsahib və ya oxucu ilə ünsiyyəti qarşılaşdığı sözlərin mənasını başa düşdüyünü nümayiş etdirir; müxtəlif dil vahidlərinin yazılış qaydalarına əməl edir.

Belə sözlərə omonimlər deyilir.

Batini anlamla bağlı Hz. Məhəmmədin bu hədisi, bütün əhəmiyyətli qaynaqlarda qeyd olunur: “Quranın bir zahiri (adi) mənası, bir də batini (gizli) mənası vardır. Bu batinin ardından da başqa bir batini (iç) məna gəlir. Bir-birinin içində göy kürələri formasında olan bu batinin də başqa … yazılışı və tələffüzü eyni, mənaları tamamən və ya qismən fərqli olan Tərcümə sənətində bir dili bilmək demək həmin dildən müxtəlif sahələrə və. dillərindən daxil olan elmi terminləri araşdırdıqdan, onlara eyni yazılış for- şeydən əvvəl, eyni bir mənanın müxtəlif çalarlarının fərqləndirilməsi ilə 

avtobus sürücüsü səyahətçiləri
polis bazası xalları
sassy, go go oyuncular
puhu reklam bloklanması
ürəklərin kraliçasını yükləyin
trt uşağı 23 aprel göndərin videosu göndərin